+45 77 34 35 36

kontakt@altit.dk

Alt IT levere en totalløsning indenfor IT til din virksomhed

Vilkår for tjenester

Klippekort

Når et klippekort er udløbet fremsender ALT IT automatisk et nyt klippekort med tilsvarende timer.

Klippekort er gyldigt et år fra købsdato.

Det er klientens eget ansvar, at lave aftaler med ALT IT omkring brug af klip.

Der kan maximalt benyttes 15 klip pr. uge, medmindre andet aftales. 

Adviseringer der er sket med mindre end 14 dages varsel, forbeholder ALT IT sig retten til, at afvise.

Nogle opgaver hvor der kræves eksterne resourcer, kan der forekomme gebyr udover, eller flere klip for opgave løsning.

Driftaftaler og projekter

Det er klientens eget ansvar at fejlmelde til ALT IT enten via telefon eller på mail. 

Hastesager skal altid informeres via telefon, såfremt denne ikke besvares, skal der altid sendes en mail med detaljeret fejlbeskrivelse.

Klienter med kritiske udfordringer vil altid blive prioriteret. Ved kritiske udfordringer henvises der til manglende arbejdsevne, enten ved nedbrud på netværk, computer eller lign.

Der tages forbehold for flere kritiske udfordringer på samme tid, ALT IT vil i disse særlige tilfælde forsøge at løse dem alle efter bedste evne.

Rå-materiale

Særligt for Foto, video og andet materiale leveret af ALT IT.

Materiale tilhører ALT IT og evt. brug af dette er udelukkende for den betalende klient.

Materiale må ikke videresælges eller benyttes af 3. part uden forudgående skriftlig aftale med ALT IT.

Ved brug af video og foto tjenester skal der altid lægges minimum 100% tid oven i efterfølgende til bearbejdning.

Materiale leveres aldrig som “raw”/u-bearbejdet. Er der særligt ønske om dette, skal der være forudgående skriftlig aftale om dette.

Generelle vilkår

SAMARBEJDET
Parterne er enige om gennem hele forløbet at samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning.. Parterne skal herunder udvise den fleksibilitet, som må anses for rimelig og sædvanlig ved gennemførslen af kontrakten. Parterne informerer løbende hinanden om ethvert forhold, som skønnes at have betydning for gennemførslen af opgaverne.

ANVENDELSE OG GYLDIGHED
Aftalen finder anvendelse indenfor områderne beskrevet på https://altit.dk/services.

AFTALEGRUNDLAG
Aftalen beskriver ALT IT’s og klientens forpligtigelser og rettigheder.

BESKRIVELSE AF OPGAVEN
Nærværende opgave løses i henhold til accepteret oplæg eller mundtlige aftale.

AD HOC (forbehold for pris)
Klienten kan sideløbende med projekter bestille ALT IT til udførelse af ad hoc opgaver. Denne Aftale dækker ikke de ad hoc opgaver som eventuelt bliver bestilt direkte fra Klienten.

ALT IT skal dog bistå i relation til spørgsmål af afklarende karakter vedrørende opgavens indhold uden særskilt vederlag. ALT IT sørger for at have de fornødne ressourcer og kompetencer til rådighed.

Klienten skal forud for bestilling af en ad hoc opgave så vidt muligt beskrive opgave, deadline og budget for ALT IT. ALT IT skal på den baggrund lave angive et prisestimat herfor.

Der aftales en leveringsfrist mellem parterne. Såfremt klienten på baggrund af ALT IT’s oplysninger ønsker at bestille ALT IT til at udføre en ad hoc opgave, sker dette ved skriftlig meddelelse. Såfremt parterne er enige om, at opgavens karakter gør proceduren unødvendig, kan anden fremgangsmåde aftales konkret.

En aftale om udførelse af ad hoc opgave videreføres og færdiggøres på de i kontrakten anførte vilkår, uanset om kontrakten er ophørt.

ALT IT´S RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER
ALT IT skal udføre de aftalte opgaver i henhold til denne kontrakt med eventuelle tilhørende bilag.

ALT IT har inden for nærværende aftales rammer frihed til at planlægge og tilrettelægge arbejdets udførelse herunder arbejdstiden og stedet for udførelsen af arbejdet. Endvidere er ALT IT frit stillet med hensyn til, hvilke personer der skal forestå den praktiske udførelse af arbejdet.

Indgåelsen af nærværende aftale begrænser ikke på nogen måde ALT IT’s adgang til samtidig at udføre arbejde for andre hvervgivere.

ALT IT har ikke forpligtet sig til at tilbagelevere materiale, der er udleveret af klienten i forbindelse med opgavens løsning, med mindre dette aftales specifikt.

KLIENTENS MEDVIRKEN
Klienten stiller under opgavernes udførelse personale, dokumenter, data mv. til rådighed for ALT IT med henblik på at sikre, at ALT IT har de bedst mulige vilkår i forbindelse med løsningen af opgaven.

Klienten er forpligtet til at bistå ALT IT med fremskaffelse af relevante oplysninger om klientens virksomhed, ALT IT måtte få brug for til opgavens løsning, herunder oplysninger om tekniske, og organisatoriske forhold.

ALT IT skal straks give besked til klienten, såfremt ALT IT ikke mener, at klienten medvirker som aftalt. Såfremt klienten herefter stadig ikke medvirker som aftalt, har ALT IT ret til en forholdsmæssig udskydelse af aftalte tidsfrister.

Klienten skal udpege en eller flere personer, der er bemyndiget til at disponere på klientens vegne i forhold til ALT IT, og til hvem ALT IT kan varetage kontakten.

Såfremt det skønnes relevant for opgaven skal klienten, for en for opgaven relevant tidsperiode, afgive fuldmagt til ALT IT, hvorved ALT IT kan disponere over klientens login informationer, kontrakter, m.m. i forhold til tredjepart.

RAPPORTERING
Parterne er enige om, at hvis det skønnes nødvendigt, afholdes møder, på hvilke der redegøres for status på projektet herunder det fremadrettede forløb.

VEDERLAG
Ved projekt / driftaftaler, vil den accepterede kontraktsum pr. Måned fremgå på tillægsaftale.

Forbrugt tid ud over dette afregnes på timebasis i henhold til ALT IT oplyste normale timepris, hvis ikke denne er angivet i tilhørende bilag til kontrakten. Henvises der til de normale timepriser på ALT IT’s hjemmeside. Vederlaget udbetales på baggrund af ALT IT’s faktura, som fremsendes til klienten.

Honoreringen omfatter ikke ALT IT’s udlæg samt ekstraordinære omkostninger, som afholdes af klienten. Som udlæg betragtes blandt andet: udgifter i forbindelse med nødvendig og dokumenteret transport (broafgift, færge, fly) og ophold.

Timeregistrering starter ved påbegyndt kørsel. Medmindre andet er skriftligt aftalt. 

Honoraret omfatter ikke eventuelt ekstraarbejde, som skyldes, at klienten udvider omfanget af den oprindelige opgave eller ændrer opgavens indhold. Ændringer opgøres af ALT IT og afregnes særskilt på timebasis. Klienten vil ALTID inden arbejdets påbegyndelse vedr. Add-hoc opgaver blive oplyst om eventuelle ekstra omkostninger .

ALT IT’s honorar forfalder som udgangspunkt til betaling 8 dage efter datoen på de af ALT IT fremsendte fakturaer.

Skyldige beløb forrentes med 2 % pr. løbende måned + gebyr kr. 200,- pr. rykker. Alle prisangivelser er eksklusive moms og andre afgifter.

Såfremt betaling ikke sker som anført, betragtes dette som væsentlig misligholdelse af aftalen. ALT IT er berettiget til at standse arbejdet, indtil betaling sker.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER
ALT IT har alle rettigheder til benyttet programmel/værktøjer og resultaterne af opgaven.

Klienten er, i det omfang det er aftalt eller forudsat i aftalen, berettiget til at anvende det materiale, som er udarbejdet i forbindelse med ALT IT’s løsning af opgaverne.

ALT IT beholder i øvrigt samtlige rettigheder over sine ideer og opfindelser, og det materiale ALT IT har udarbejdet, og er berettiget til at anvende ideer, opfindelser, know how og materiale til løsning af opgaver for andre kunder.

Klienten selv er ansvarlig for i øvrigt at sikre de eventuelle immaterielle rettigheder, som opgaven måtte give anledning til at sikre.

Klienten er i enhver henseende ansvarlig for, at det arbejde, klienten har anmodet ALT IT om at udføre, ikke krænker tredjemands rettigheder.

TIDSPLAN OG TIDSFRISTER
ALT IT kan kræve forlængelse af den aftalte tidsplan, når opgavens løsning forsinkes af følgende forhold:

Når Klienten under udførelsen af opgaven udvider omfanget af opgaven eller ændrer opgavens indhold.

I tilfælde af at klienten i strid med bestemmelsen i punkt 7 undlader at stille personale, dokumenter, data, mm. til rådighed for ALT IT under opgavens udførelse.

Såfremt eventuelle øvrige rådgivere/leverandører ikke leverer deres materialer og ydelser indenfor de aftalte tidsfrister, og derved forhindrer ALT IT i at udføre sine opgaver. Dette gælder dog ikke ALT IT’s egne underleverandører.

Når ALT IT eller navngivne personer der skal udføre opgaven, bliver ramt af sygdom og derfor ikke er arbejdsdygtige.

Minimum 14 dages fristforlængelse til afholdelse af ferie såfremt opgavens udførelse strækker sig over perioden, der omfatter juli måned.

Ved øvrige begivenheder som ALT IT ikke er herre over, og som ALT IT ikke forudså eller burde kunne forudse.

ANSVAR FOR FRISTOVERSKRIDELSER
ALT IT er ikke ansvarlig for fristoverskridelser og forsinkelser, der skyldes klienten. ALT IT er berettiget til tidsfristforlængelser efter behørig varsling.

Overskrider klienten sine eventuelle tidsfrister uden at have krav på fristforlængelse, er klienten ansvarlig for ALT IT’s tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

ANSVAR FOR FEJL OG FORSØMMELSER
ALT IT’s erstatningsansvar kan ikke overstige ALT IT’s honorar for udførelsen af den pågældende opgave, og dette uanset om ansvaret gøres gældende for flere enkeltstående forhold. Er udførelsen af opgaven opdelt i faser, er ALT IT’s erstatningsansvar maksimeret til honoraret for udførelsen af den pågældende fase af opgaven.

ALT IT hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Såfremt ALT IT er ansvarlig for et tab i forening med øvrige af klientens aftaleparter, hæfter ALT IT kun for så stor en del af klientens tab, som svarer til ALT IT’s forholdsmæssige andel, dog maksimeret til honoraret for udførelsen ad den pågældende fase af opgaven.

Klienten skal skriftligt reklamere over for ALT IT uden ugrundet ophold efter, at klienten er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af et muligt erstatningsansvar. Såfremt der ikke reklameres rettidigt, mister klienten retten til at gøre et ansvar gældende mod ALT IT.

IKRAFTRÆDEN & OPSIGELSE
Kontrakten træder i kraft accept af fremsendt tilbud.

Såfremt klienten ønsker at bringe samarbejdet til ophør, skal dette meddeles skriftligt. ALT IT har ret til fuldt vederlag i henhold til gældende aftale ved samarbejdets ophør, uanset om ydelsen er fuldt leveret eller ej.

Såfremt ALT IT ønsker at bringe aftalen til ophør, skal dette varsles skriftligt med 2 mdr. varsel. ALT IT har ret til vederlag for udført arbejde frem til samarbejdets ophør. ALT IT skal så vidt muligt afslutte samarbejdet, så opgaven kan overtages af klienten uden unødig gene.

Aftalen kan af begge parter opsiges 3 måneder før aftaleperiodens udløb. Såfremt aftalen ikke opsiges forsætter aftalen automatisk for en ny 12 måneders periode ad gangen.

MISLIGHOLDELSE
Hver af parterne er berettiget til at ophæve aftalen i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra den anden parts side.

Ophævelse er betinget af, at den part, som ønsker at gøre hævebeføjelsen gældende, forinden ophævelsen har givet skriftlig meddelelse til den anden part med præcisering af misligholdelsens karakter samt oplysning om, at aftalen hæves, hvis misligholdelsen ikke bringes til ophør inden 10 dage.

Såfremt klienten ophæver aftalen som følge af væsentlig misligholdelse fra ALT IT’s side, har ALT IT krav på vederlag for så stor en del af det før ophævelsen udførte arbejde.

FORCE MAJEURE
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse; Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af driftsmidler samt mangler ved leverancer eller forsinkelser fra leverandører eller underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Enhver af parterne er berettiget til, ved skriftlig meddelelse til den anden part, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid bliver umulig på grund af en/flere af de ovenfor nævnte omstændigheder.

FORTROLIGHED
Parterne er gensidigt forpligtede til at iagttage tavshed om alle ikke alment kendte informationer og materialer om den anden part.

Tavshedspligten omfatter medarbejdere, underleverandører samt andre eksterne rådgivere der medvirker til opgavens udførelse.

Tavshedspligten gælder også efter opgavens udførelse og aftalens ophør.

Materiale udarbejdet i forbindelse med opgavens udførelse må ikke fremvises til tredjemand uden forudgående aftale med ALT IT.

OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER
ALT IT kan uden skriftligt samtykke fra den anden part overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende kontrakt til tredjemand.

ÆNDRINGSPROCEDURE
Ændringer i aftalen kan kun ske ved et af begge parter underskrevet skriftligt tillæg til aftalen.

LOVVALG OG VÆRNETING
Nærværende aftale er undergivet dansk ret.

I tilfælde af at der opstår uenighed mellem parterne om opfyldelsen af aftalen, er parterne forpligtet til med 8 dages varsel at afholde et forligsmøde med deltagelse af parternes eventuelle rådgivere og på dette møde indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten.

Når det nævnte forligsmøde har været afholdt, uden at parterne er kommet til enighed, er hver af parterne berettigede til at foretage retsskridt.

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af denne aftale skal efter ALT IT’s valg afgøres ved Byretten i Holbæk som rette værneting, eller efter regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration). Alle medlemmer af voldgiftsretten udnævnes af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med ovennævnte regaler. I afgørelsen af tvisten deltager 3 medlemmer af Det Danske Voldgifts-institut. Voldgiftsretten skal have sæde i København.

Uanset ovenstående kan ALT IT altid vælge at sagsøge klienten ved dennes hjemting.

SÆRLIGT FOR HJEMMESIDE ABONNEMENT
Ved indkøb af hjemmeside pakke hvor vedligeholdelse er indkluderet, hører der ved etablering et max af 5 undersider med til denne pakke, priser herudover faktureres til normal aftalt timepris.

I den månedlige pris er der afsat højst 30 minutters support/opdateringer pr. måned, tiden kan ikke overflyttes, samles eller anvendes til andre tjenester.

Ved vedligeholdelse er der ikke tale om designmæssige ændringer, men kun tekst / billeder m.v.